Agenda

Seizoen 2022-2023

18 april Jubileum spreker Tessa Posthuma de Boer -> Website
2 mei Bespreekavond landschapsvervuiling OF vrij (digitaal)
16 mei ● Foto/kaft/platenhoes onder het mes
30 mei ● Bespreekavond minimalisme OF vrij (print)
13 juni ● ZILVER!